Wette met betrekking tot selfbeskikking

Skakels:


VERENIGDE VOLKE HANDVES


Hoofstuk 1. Paragraaf 2

Om vriendelike verhoudinge tussen nasies, gebaseer op respek vir die beginsel van gelyke regte en selfbeskikking van mense te ontwikkel, en om ander toepaslike maatreels te neem om universele vrede te bevorder;


Konstitusie van die Republiek van Suid Afrika


Hoofstuk 14. Afdeling 235

Die reg van die Suid Afrikaanse bevolking as 'n geheel tot selfbeskikking soos gemanifesteer in hierdie Konstitusie, belet nie binne die raamwerk van hierdie reg, erkenning aan die idee van selfbeskikking van enige gemeenskap wat 'n gemeenskaplike kulturele en taalerfenis binne 'n territoriale entiteit in die Republiek, of op enige ander manier wat deur nasionale wetgewing bepaal is, nie.


Afrika Handves oor Menslike en Menseregte


HOOFSTUK I: MENSLIKE EN MENSEREGTE

Artikel 20.

1. Alle mense sal die reg he om te bestaan. Hulle sal die onbetwisbare en onvervreembare reg he tot selfbeskikking. .
Hulle sal vrylik hulle politieke status bepaal en hulle ekonomiese- en sosiale ontwikkeling nastreef volgens die beleid wat hulle vrylik gekies het.

2. Gekoloniseerde of verdrukte bevolkings, sal die reg he om hulleself te bevry van die boeie van dominansie, deur enige metodes te gebruik wat deur die internasionale gemeenskap erken word.

3. Alle mense sal, in hul bevrydingstryd teen buitelandse oorheersing, hetsy op politieke, ekonomiese of kulturele vlak, die reg he tot die bystand van die Staatspartye wat betrokke is by die huidige Handves.


INTERNASIONALE VERBOND WAT DEEL MET SIVIELE EN POLITIEKE REGTE


Deel 1

1. Artikel 1. 1. Alle bevolkings het die reg tot selfbeskikking. Kragtens hierdie reg bepaal hulle hul politieke status vrylik en volg hulle hulle ekonomiese, sosiale en kulturele ontwikkeling vrylik.

2. Alle mense kan vir hulle eie doel oor hul natuurlike rykdom en hulpbronne vrylik beskik, sonder om enige verpligtinge wat voortspruit uit internasionale ekonomiese samewerking, gebaseer op die beginsel van wedersydse voordeel en die internasionale reg, te benadeel. In geen geval mag 'n volk van sy eie bestaansmiddele beroof word nie.

3. Die State wat aan die huidige verbond deelneem, insluitend diegene wat verantwoordelik is vir die adminstrasie van nie-selfbestuurende en trustgebiede, moet die realisasie van die reg op selfbeskikking bevorder en sal die reg respekteer, ooreenkomstig die bepalings van die Handves van die Verenigde Nasies.