UNITED SOUTHERN AFRICAN FEDERATION
Verenigde Suid Afrikaanse Federasie


What we stand for

Unity, independence, self-determination and self-rule.

ZERO tolerance on crime, all crime!

Honesty, integrity and transparency in every sector of governance.

Family values.

Waarvoor ons staan

Eenheid, onafhanklikheid, selfbeskikking en selfregering.

Zero toleransie teen misdaad en dit sluit in alle kriminele oortredings!

Eerlikheid, integriteit en deursigtigheid in elke sektor van regering.

Familie waardes.


The USAF Tiered Democracy is a highly de-centralised concept of devolution of power, local autonomy and participatory democratic system in which the power of those who govern is limited by safeguards that ensure that citizens can prevent their elected leaders from abuse of power.

USAF, the federal government links the component States into one unified country. The federal government controls only those affairs which are of interest to all States. These matters of common interest include foreign policy, national defense, legislature, postal and telecommunications, customs, monetary policy, environmental policy and citizenship.

Other issues, visa vi, education, labour, economic and welfare policies, culture, health care and so on, are determined by the governments of each State. Each State has its own parliament, executive councils and constitution and may differ substantially from one another.

Each State Government is democratically elected by the citizen’s resident within their areas of jurisdiction, through a process of tiered democracy (TD), headed by a single federal representative (Premier Head of State).

Each State is a self-determined community sharing common cultural and language heritage, within it’s defined territory.

The Federal Government is made up of State Federal Representatives in a cabinet (the National Executive). A President is annually elected by members of the National Executive, with a maximum term in office of 10 years.

Die USAF se multi-vlak demokrasie is n hoogs ge-desentraliseerde konsep van delegering van mag, plaaslike onafhanklikheid en ‘n deelnemende demokrasie waar die mag van die regerende owerhede beperk word deur voorsorgmaatreëls in plek te stel om te verseker dat die amptelike leiers nie hul mag misbruik nie.

USAF, die Federale Regering, verteenwoordig alle State as een verenigde land en beheer slegs die belange wat vir al die State van belang is.  Dit behels buitelandse beleid, nasionale beskerming, wetgewing, pos- en telekommunikasie, grens beheer, finansiële beleid, omgewingsake en burgerskap.

Ander belange soos visa, onderwys, arbeid, ekonomiese- en welsynsbeleid, kultuur en gesondheidsbestuur word deur elke regering van elke Staat bepaal en beheer. Elke Staat beskik oor sy eie parlement, beheerliggaam en konstitusie en kan wel afwyk van mekaar.

Elke Staatsregering word volgens die multi-vlak demokrasie verkies deur die burgers woonagtig in hul areas van gesag en word beheer deur 'n enkele Federale Verteenwoordiger (Hoof van Staat).

Elke Staat is n onafhanklike gemeenskap binne sy gedefinieërde gebied wat taal, herkoms en kultuur in gemeen het.

Die Federale Regering bestaan uit ‘n kabinet van verteenwoordigers uit elk van die onafhanklike State. ‘n President word jaarliks deur lede van die parlement verkies en kan ‘n maksimum termyn van 10 jaar hierdie pos beklee.

USAF Pillars of Economic Freedom


Democratic Values / Demokratiese Waardes

A country is built on values. A democracy must be transparent, open and honest, anything else is unacceptable.
‘n Land word gebou op duidelik verstaanbare demokratiese waardes, openlikheid en eerlikheid – enige iets anders is onaanvaarbaar.


Abolition of Taxation / Afskaffing van Belasting

Taxation does not work. It is an unnessesary burden on society and completely disproportionate. A fairer system of financial transaction levy makes more sense.
‘n Belastingstelsel is nie doeltreffend nie en is ‘n onnodige las op die gemeenskap aangesien dit oneweredig en onregverdig toegepas word. Die toepassing van 'n finansiële transaksieheffing is meer regverdig.


Safety & Security / Veiligheid en Sekuriteit

Protection and safety of every USAF citizen is paramount to a healthy, happy society. We have lived with crime for way too long.
Die beskerming en veiligheid van elke USAF-burger is van die grootste belang vir 'n gesonde, gelukkige samelewing. Ons leef al te lank met misdaad saam. Ons sê dit eindig hier!


Why USAF?

We all know there is no future for us in a multicultural society (rainbow nation) where we are by far the minority amongst a majority that hate us. We know anything we create will be wanted by those who believe it's their's.
We all know should we sit in this slowly boiling water, we will eventually lose everything. We all know it will never stop and so we will have no future for us or our children. We all know and want a place where we are amongst our own, with the same culture and religion, whereby building a safe, prosperous and unified society.
USAF's objective is to achieve this in our own Federal States.

Waarom USAF?

Dit is geen geheim dat daar vir ons geen toekoms is in ‘n multikulturele samelewing (reënboognasie) waar ons by verre die minderheid is nie. Ons is deel van ‘n samelewing waar die meerderheid ons nie kan verdra nie en wat alles in hulle mag sal doen om dit wat ons opgebou het, te vernietig en te onteien omrede hulle oortuig is dat alles aan hulle behoort.
As ons langer sit en wag in die water wat al warmer raak, sal ons uiteindelik alles verloor. Ons hunker almal na 'n voorspoedige, veilige en verenigde gemeenskap waar ons tussen ons eie mense ons kultuur en godsdiens kan uitleef.
USAF se doelwit is om die bogenoemde te bereik in ons eie Federale State.

How do we do it?

Everyone registers on USAF. Once critical numbers have been achieved in one or more States, independance can be declared and self-determination can be claimed, which is in alignment with international law.
We can then relocate to our chosen State (some might choose to move immediately, but that is entirely up to you!)
This might not be easy but is very possible and it will take us all to be determined and unified in our goals and objectives of self-rule and independence. In our own (now independent States) we hire our own people, we do business with each other and between other States. Our financial contributions are utilised in the building of our own society. We all defend our Federal States, we will have national service for our children, our own security and we have a constitution that ensures that each State remains as it was created - under one sovereign nation,
The United Southern African Federation

Hoe gaan ons dit doen?

Registreer by USAF sodat ons in elke Staat die nodige getalle kan bereik om te verseker dat ons vir selfbeskikking kwalifiseer. Sodra ons die getalle bereik in enige van die genoemde State, kan ons onafhanklikheid verklaar.
Ons kan dan besluit om na die Staat wat ons gekies te verhuis (sommige kan dadelik verhuis, maar dit is jou keuse!) en ons doen dan aansoek vir selfbeskikking onder internasionale wetgewing.
Dit is 'n groot uitdaging, maar beslis moontlik indien almal saamstaan en vasberade is om ons doel tot selfregering en onafhanklikheid te bereik! Binne ons eie State (nou onafhanklik) maak ons gebruik van ons eie mense, kennis en vaardighede, ons doen besigheid met mekaar en tussen State. Ons finansiële bydraes sal slegs aangewend word vir die uitbou en verbetering van ons eie samelewing en infrastruktuur. Elke burger beskerm sy Federale Staat. Diensplig sal weer ingestel word vir ons jeug.
Ons sal ons eie sekuriteitsmagte hê en 'n grondwet wat verseker dat elke Staat onderhou sal word onder een selfregerende nasie.